Købsbetingelser

Lønsikring fra Købstædernes forsikring for Dansk Lønsikring

Når du køber lønsikring fra Købstædernes forsikring, accepterer du samtidig betingelserne på denne side.

For lønsikring, der dækker ufrivillig arbejdsløshed, gælder disse vilkår for lønsikring LØ-03

Tegningskriterier:

For at kunne tegne forsikringen og være sikret skal du på tegningstidspunktet:

  • have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne)
  • være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år
  • være fuldt erhvervsdygtig*
  • arbejde minimum 16 timer om ugen i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
  • være medlem af en dansk A-kasse
  • som lønmodtager skal du være ansat i job uden tidsbegrænsning, ikke være opsagt og ikke have konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt
  • som selvstændig må du ikke have kendskab til et kommende virksomhedsophør.
  • være indforstået med, at ansættelse i fleksjob eller tilsvarende samt arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, virksomhedsophør, sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen, ikke er dækket.
  • ikke være registreret i RKI kreditinformation A/S eller debitor registret.

Du kan ikke tegne forsikringen, når du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, hvor du eller din ægtefælle, samlever, registrerede partner, børn, forældre, svigerforældre, stedforældre og bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, udøver afgørende indflydelse.

Ikrafttrædelse og løbetid

Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter, at Købstædernes Forsikring har modtaget din tilmelding, med mindre anden dato er aftalt.

Hvis vi har behov for flere oplysninger, vil du blive kontaktet, før vi sætter forsikringen i kraft.

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med oprettelsen af forsikringen, kan det medføre, at din ret til erstatning bliver nedsat eller helt bortfalder. I nogle tilfælde vil urigtige oplysninger medføre, at vi opsiger forsikringen med tilbagevirkende kraft.

Forsikringen gælder for en måned ad gangen, men fortsætter automatisk hvis den ikke opsiges af enten dig eller Købstædernes Forsikring. Du kan opsige forsikringen skriftligt, til den første i måneden efter vi har modtaget opsigelsen. Købstædernes Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt med 1 måneds

varsel til udgangen af en måned. Forsikringen ophører når du fylder 65 år. Der gælder særlige regler for opsigelse i forbindelse med anmeldt ledighed.

Rådgivning

Hvis du har behov for individuel rådgivning i form af en personlig anbefaling omkring dine forsikringsforhold, kan du efter særlig anmodning få denne rådgivning hos Købstædernes Forsikring.


Kommunikation om lønsikring og betaling.


Vi udsteder policen på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk. Præmieindbetalinger og udbetalinger indberettes til SKAT.

Gebyr og betaling

Sammen med betalingen for lønsikring opkræver vi 1,1 % skadesforsikringsafgift til staten.

Opkrævningsgebyr ved Betalingsservice er 6 kr. pr. betaling. Betaler du ikke via Betalingsservice, er opkrævningsgebyret 30 kr. pr. betaling, uanset om opkrævningen sker pr. brev eller e-mail. Se https://www.kfforsikring.dk/om-os/new-det-med-smaat/det-med-smaat-1/gebyroversigt/

Vi sender informationer til dig på e-mail eller kfforsikring.dk/mitkf

Meddelelser om din lønsikring sender vi til dig på e-mail. Din police og vilkår vil ligge på kfforsikring.dk/mitkf.

Vi gør opmærksom på dobbeltforsikring

Du kan som udgangspunkt godt have flere lønsikringer, men du skal være opmærksom på at den samlede dækningssum ikke må overstige den lovbestemte grænse på 90% af din løn.

Opsigelse af din nuværende lønsikring

Hvis du allerede har en anden lønsikring, skal du selv sørge for at opsige den.

Persondata- og cookiepolitik

Når du køber forsikringer via vores hjemmeside, gemmer vi de oplysninger, du skriver.

Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se eller berigtige disse oplysninger, kan du blot skrive til Købstædernes Forsikring, Strandgade 27A, 1401 København K.

Læs mere om vores persondatapolitik 

Når du bruger vores hjemmesider, registrerer vi ved hjælp af cookies informationer om, hvordan vores sider bliver brugt, så vi løbende kan forbedre dem. Derudover bruger vi cookies til statistik og markedsføring.

Læs mere om vores brug af cookies 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af lønsikring. Vi regner fristen fra den dag, du modtager din forsikringspolice.

Det betyder, at hvis du fx modtager din forsikringspolice den 1., har du frist til og med d.15. Hvis fristen udløber en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den efterfølgende hverdag.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du sende din fortrydelse, inden fristen udløber, i en e-mail til info@dansk-loensikring.dk

Hvis du vil klage over din forsikring

Ønsker du at klage, beder vi dig sende klagen som en e-mail til vores klageansvarlige på adressen klager@kfforsikring.dk – eller som brev til:

Købstædernes Forsikring, att: Michael Thomas Christensen, Strandgade 27A, 1401 København K.

Hvis ikke problemet bliver løst, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1., 1572 København V, tlf. 33 15 89 00 www.ankeforsikring.dk

Hvis en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for retten, afgøres den efter dansk ret ved en almindelig dansk domstol og efter retsplejelovens regler om værneting.

Tilsyn og Garantifond

Købstædernes Forsikring, CVR.nr. 51148819, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Dansk Lønsikring er forsikringsformidler for Købstædernes Forsikring.

Dansk Lønsikring er registreret i Finanstilsynet’s
agentregister: https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/virksomhed-under-tilsyn.html?v=45FF6535-61D4-E911-814D-00505680286D