Købsbetingelser lønsikring fra Topdanmark for Dansk Lønsikring

 

Når du køber lønsikring fra Topdanmark, accepterer du samtidig betingelserne på denne side.

For lønsikring, der dækker ufrivillig arbejdsløshed, gælder disse vilkår for lønsikring 6738-2.

 

Det er en betingelse for din lønsikring, at du:

  • Er mellem 18 år og 59 år på købstidspunktet
  • Skal have fast bopæl i Danmark
  • Er fastansat som lønmodtager i Danmark med mindst 30 timer om ugen
  • Har et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder
  • Ikke har modtaget udbetaling fra en privat arbejdsløshedsforsikring de seneste to år, før forsikringen træder i kraft
  • Ikke har kendskab til eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed, på købstidspunktet
  • Er i arbejde 12 måneder før første ledighedsperiode

 

Ikrafttrædelse og løbetid

Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter, at Topdanmark har modtaget din tilmelding, med mindre anden dato er aftalt.

Hvis vi har behov for flere oplysninger, vil du blive kontaktet, før vi sætter forsikringen i kraft.

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med oprettelsen af forsikringen, kan det medføre, at din ret til erstatning bliver nedsat eller helt bortfalder. I nogle tilfælde vil urigtige oplysninger medføre, at vi opsiger forsikringen med tilbagevirkende kraft.

Forsikringen gælder for en måned ad gangen, men fortsætter automatisk hvis den ikke opsiges af enten dig eller Topdanmark. Du kan opsige forsikringen skriftligt, til den første i måneden efter vi har modtaget opsigelsen. Topdanmark kan opsige forsikringen skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Forsikringen ophører når du fylder 62 år.

Der gælder særlige regler for opsigelse i forbindelse med anmeldt ledighed.

 

Rådgivning

Hvis du har behov for individuel rådgivning i form af en personlig anbefaling omkring dine forsikringsforhold, kan du efter særlig anmodning få denne rådgivning hos Topdanmark.

Kommunikation om lønsikring og betaling

Vi udsteder policen på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk.

Præmieindbetalinger og udbetalinger indberettes til SKAT.

 

Gebyrer og betaling

Sammen med betalingen for lønsikring opkræver vi 1,1 % skadesforsikringsafgift til staten.

Opkrævningsgebyr ved Betalingsservice er 7 kr. pr. betaling. Betaler du ikke via Betalingsservice, er opkrævningsgebyret 30 kr. pr. betaling, uanset om opkrævningen sker pr. brev, e-mail eller i e-Boks. Se www.topdanmark.dk/gebyr.

Vi sender informationer til dig på e-mail, i Topdanmark.dk/min-loensikring eller e-Boks

Meddelelser om din lønsikring sender vi til dig på e-mail. Din police og vilkår vil ligge på Topdanmark.dk/min-loensikring. Hvis Topdanmark ikke har din e-mail, sendes din police til e-Boks. Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores post i e-Boks, gør vi det for dig.

 

Vi gør opmærksom på dobbeltforsikring

Du kan som udgangspunkt kun få erstattet samme skade – også ledighed – én gang, selv om du har flere forsikringer, der dækker det samme. Vær derfor opmærksom på, om du har en lignende forsikring i forvejen.

Opsigelse af din nuværende lønsikring

Hvis du allerede har en anden lønsikring, skal du selv sørge for at opsige den.

 

Persondata- og cookiepolitik

Når du køber forsikringer via vores hjemmeside, gemmer vi de oplysninger, du skriver.

Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se eller berigtige disse oplysninger, kan du blot skrive til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup.

Læs mere om vores persondatapolitik

Når du bruger vores hjemmesider, registrerer vi ved hjælp af cookies informationer om, hvordan vores sider bliver brugt, så vi løbende kan forbedre dem. Derudover bruger vi cookies til statistik og markedsføring.

Læs mere om vores brug af cookies

 

Fortrydelsesret

Du har 30 dages fortrydelsesret ved køb af lønsikring. Vi regner fristen fra den dag, du modtager din forsikringspolice.

Det betyder, at hvis du fx modtager din forsikringspolice den 1., har du frist til og med d.31. Hvis fristen udløber en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den efterfølgende hverdag.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du sende din fortrydelse, inden fristen udløber, i en e-mail til loensikring@topdanmark.dk

 

Hvis du vil klage over din forsikring

Ønsker du at klage, beder vi dig sende klagen som en e-mail til vores klageansvarlige på adressen kundeklager@topdanmark.dk – eller som brev til:

Topdanmark, Att.: Kundeklager, Borupvang 4, 2750 Ballerup

 

Hvis ikke problemet bliver løst, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1., 1572 København V, tlf. 33 15 89 00 www.ankeforsikring.dk

Hvis en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for retten, afgøres den efter dansk ret ved en almindelig dansk domstol og efter retsplejelovens regler om værneting.

 

Tilsyn og Garantifond

Topdanmark, CVR.nr. 78416114, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 

Dansk Lønsikring er agent for Topdanmark

Dansk Lønsikring er registreret i F&P’s agentregister: http://info.forsikringogpension.dk/medlemmer/Agentregisteret/Sider/Agents%C3%B8gning.aspx

Du kan læse EU-standardiserede oplysninger om forsikringen her: https://www.topdanmark.dk/binaries/content/assets/pdf/eu-ipid/8744-1_eu-ipid.pdf