Jeg erklærer, at jeg på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft:

 • Er fyldt 18 år, men ikke 60 år eller mere
 • Har fast bopæl i Danmark
 • Er fastansat på ordinære vilkår som lønmodtager i Danmark.
 • Er i et tjenesteforhold. Det vil sige, at du har en arbejdsgiver, som overordnet bestemmer dit beskæftigelsesindhold og arbejdsrutiner
 • Har fast arbejdstid på mindst 30 timer om ugen
 • Har et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder
 • Ikke er opsagt fra dit job eller har eller burde have kendskab til ledighed eller kommende ledighed
 • Hverken selv, og ej heller min arbejdsgiver, modtager offentligt tilskud til min løn
 • Ikke har min hovedbeskæftigelse hos en nærtstående eller hos en virksomhed, hvor den reelle ejer er nærtstående.

Og er samtidig klar over at retten til udbetaling fra forsikringen bortfalder hvis:

 • Jeg bevilges fleksjob (eller modtager ledighedsydelse), førtidspension eller lignende offentlige ydelser
 • Jeg overgår til anden beskæftigelse med støtte fra det offentlige
 • Jeg trækker mig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet, herunder bevilges efterløn
 • Jeg starter egen selvstændig virksomhed, uanset virksomhedsform

Vigtige informationer

Jeg er klar over, at forsikringen dækker, hvis jeg bliver ufrivilligt arbejdsløs efter ikrafttrædelsesdatoen.

Jeg er klar over, at den samlede månedlige udbetaling i anledning af arbejdsløshed inklusiv eventuel indtægt fra deltidsarbejde, aktivering, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og andre lignende forsikringsdækninger maksimalt kan udgøre 90 % af min løn eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag (AMB) før arbejdsløshedsperiodens begyndelse.

Jeg er tillige klar over at udbetalingsgrundlaget er 90% af samme løn før arbejdsløshed (eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag) og at denne opgøres ud fra min gennemsnitlige løn i de sidste 3 måneder forud for ledighedens indtræden. Indgår der variable tillæg i min løn, herunder bonus og provision, kan Topdanmark vælge at opgøre denne som et gennemsnit af de seneste 12 måneders løn.

Initialkarens:
Jeg er klar over, at denne forsikring er omfattet af en initialkarens på 9 måneder. Ved initialkarens forstås den periode, der starter ved ikrafttrædelsesdatoen. Jeg er klar over, at jeg skal have indbetalt til ordningen i 9 mdr. inden første udbetaling, og hvis jeg i denne periode bliver ufrivilligt arbejdsløs, får mundtlig eller skriftlig besked om, at jeg med overvejende sandsynlighed bliver arbejdsløs, er der ingen dækning fra forsikringen.

 

Beskæftigelseskrav:
Jeg er klar over, at denne forsikring er omfattet af et beskæftigelseskrav på 12 måneder. Ved beskæftigelseskrav forstås den sammenhængende periode, hvor man skal have været i arbejde umiddelbart forud for den første gang, man er dækningsberettiget pga. ufrivillig arbejdsløshed.

Ikrafttrædelse:
Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter, at Topdanmark har modtaget min tilmelding, med mindre anden dato for ikrafttrædelse er aftalt. Dette er dog betinget af, at Topdanmark kan acceptere forsikringen. Herefter vil jeg modtage forsikringsmeddelelsen og første opkrævning pr. giro eller BS. Sammen med præmien betaler jeg lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1,1 % til staten. ( denne er includeret)

14 dage:
Hvis du skulle blive ufrivillig ledig, så er det vigtigt du kontakter Topdanmark inden for 14 dage, efter du har modtaget din opsigelse. Hvis du ikke kontakter Topdanmark senest 14 dage efter, du har modtaget din opsigelse, vil udbetalingen fra forsikringen blive udskudt med det antal dage du overskrider 14-dages fristen med.

Forsikringsbetingelserne for tillægsforsikring ved arbejdsløshed specificerer dækningsomfang og begrænsninger for forsikringen. Forsikringsbetingelserne findes på https://www.topdanmark.dk/binaries/content/assets/pdf/dansk-lonsikring/lonsikring-nyeste-vilkar-dk.pdf

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om hvem jeg er, mine forsikringer og aftaler, mine betalinger, mine skader og mit helbred må udveksles indenfor Topdanmark-koncernen. Oplysningerne må udveksles til brug for administration og rådgivning.

Jeg er endvidere indforstået med, at Topdanmark indberetter præmieindbetalinger og udbetalinger fra forsikringen til SKAT.

 

Dansk Lønsikring er registreret i F&P’s agentregister: http://www.forsikringogpension.dk/medlemmer/Agentregisteret/Sider/agentsoegning.aspx

Du kan læse EU-standardiserede oplysninger om forsikringen her: https://www.topdanmark.dk/binaries/content/assets/pdf/eu-ipid/8744-1_eu-ipid.pdf